Vertikalna signalizacija

Vertikalna signalizacija se može definisati kao skup posebno kodiranih oznaka namenjenih učsnicima u saobraćaju, koje se, u odnosu na saobrać ajne površine,lociraju u vertikalnoj ravni. Tako formiran skup oznaka prezentiran je učesnicima u saobraćaju pomoću različitih saobraćajnih znakova.

Vertikalna signalizacija se može razvrstati odnosno podeliti na više načina, zavisno od karakteristika koje posmatramo. Najčešće, vertikalnu signalizaciju delimo prema funkciji znakova, njihovom značenju, stepenu standardizacije i načinu izrade, kao i prema stalnosti informacija na znakovima.

- Znakovi opasnosti

- Znakovi izričitih naredbi

- Znakovi obaveze

- Znakovi obaveštenja

- Dopunske table

- Privremena saobraćajna signalizacija

- Turistička signalizacija

vertikalna signalizacija 01 th vertikalna signalizacija 02 th vertikalna signalizacija 03 th vertikalna signalizacija 04 th vertikalna signalizacija 05 th vertikalna signalizacija 06 th vertikalna signalizacija 07 th vertikalna signalizacija 08 th vertikalna signalizacija 09 th